Servei d'ajudes al Domicili Públic

(SAD · PEV)

Empresa SAD acreditada per a la Generalitat de Catalunya

Com sol·licitar la Prestació Econòmica Vinculada (PEV)?

foto de ancianos beneficiados por una prestacion eoconomica

Què es la LAPAD?

La LAPAD és la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de Dependència. Aquesta llei s’adreça a les persones que es troben en situació de dependència que vulguin accedir a les prestacions econòmiques i de serveis socials reconegudes per la Llei de Dependència.

Un cop sol·licitada i aprovada la Llei de la Dependència, es pot accedir a diferents recursos, entre els quals hi ha la PEV (Prestació Econòmica vinculada).

Altres recursos des dels quals es pot beneficiar algú que tingui reconegut algun grau de Dependència és el SAD públic (Servei a Domicili públic, proporcionat per l’Ajuntament), la Teleassistència o certes hores de Centres de Dia o Residències privades. (Pots accedir a llista d’espera de Centres de Dia públics i Residències públiques, a l’espera de plaça. A residències privades o Centres de Dia privats no cal la dependència).

Què es el SAD (Servei d'Ajudes a Domicili)?

El SAD (Servei d’Ajuda a Domicili) és el servei d’ajuda a domicili a persones que, per qualsevol circumstància, deixen de ser autònoms per dur a terme les activitats bàsiques de la vida diària (higiene personal, anar a comprar, organització de les menjars i de la llar i altres).

Té com a finalitat facilitar l’autonomia personal i afavorir que la persona es mantingui al seu entorn habitual de vida, promovent una millor qualitat de vida.

El SAD pot ser públic o privat.

Per utilitzar l’Ajuda a Domicili privada a través de Qida en el cas d’una persona amb els ajuts per la dependència aprovats, cal fer-ho a través de la PEV.

En aquest cas, serà l’organisme públic de cada regió, el qual ingressarà a la persona la quantitat corresponent segons el grau de dependència. Amb aquesta quantitat, Qida està reconeguda com a entitat per a oferir Atenció Domiciliària.

Què és la PEV en el SAD de Catalunya?

La PEV és la Prestació Econòmica Vinculada; es tracta d’una prestació personal i periòdica, subjecta al grau de dependència i de la capacitat econòmica de la persona beneficiària. Els serveis que es poden acollir a aquesta prestació són:

  • Serveis d’Atenció a Domicili
  • Serveis de Centre de Dia
  • Servei Residencials

Es tracta d’una prestació econòmica que té com a finalitat contribuir al finançament del cost dun servei, prestat per un centre o entitat privada, degudament autoritzada, quan no sigui possible l’accés a un servei de la xarxa pública.

Com sol·licitar la PEV amb Qida?

Com a usuari cal fer els tràmits per obtenir el grau de dependència a través dels serveis socials del seu barri o ajuntament.

La PEV es pot destinar a entitats acreditades, com Qida, i per obtenir-la cal que es presenti el contracte del beneficiari amb aquesta entitat.

En el cas de Catalunya, Qida està acreditada per la Generalitat de Catalunya amb el codi RESES de Qida és S10185.

Perquè Qida pugui prestar el servei a través de la PEV, cal que es presenti el Model C a l’empresa, juntament amb la informació del grau de dependència pertinent. Aquest document pot ser facilitat per Qida o pel vostre centre de Serveis Socials.

Quanties de la PEV

Grau I

Màxima euros/mes: 300€

Mínima euros/mes: 300€

Grau II

Màxima euros/mes: 426,12€

Mínima euros/mes: 300€

Grau III

Màxima euros/mes: 715,07€

Mínima euros/mes: 429,04€

foto de ancianos beneficiados por una prestacion eoconomica

Qui es pot beneficiar de la prestació?

D’aquesta prestació, se’n poden veure beneficiades, persones que compleixen les condicions següents:

  • Persones que es troben en una situació de dependència en alguns dels graus establerts.
  • Persones que han residit al territori espanyol durant almenys cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

Les persones que malgrat reunir tots els requisits anteriors no tenen la residència espanyola es regeixen per la Llei orgànica 4/2000, de l’11 de gener, de drets i llibertats dels estrangers a Espanya.

Vols sol·licitar les ajudes SAD mitjançant Qida?

Prefereixes contactar-nos per telèfon?

Preguntes frecüents relacionades amb la PEV

Taula de continguts

1. Per què el servei té un preu superior que quan contracte amb el Règim de la llar?

A diferència del règim de la llar no us pots beneficiar de la bonificació social i el servei tindrà IVA, fet que farà que el preu s’incrementi.

En comparació, el preu total del servei sota gestió directa (sense contemplar la prestació) és molt superior al preu del servei sota règim de la llar.

Així doncs, amb l’ajuda el servei sortirà més barat però en proporció al servei actual sota règim de la llar no s’estalviarà la totalitat de la prestació al servei.

2. Per què no puc fer servir la prestació econòmica per contractar un servei d'intern/a?

La prestació només s’aplica a models de gestió directa. En cas d’un servei d’intern/a per llei, no es pot aplicar un contracte sota el conveni i només es regeix pel contracte de règim de la llar.

3. Qui contracta el servei?

El/la cuidador/a és emprat de Qida. La relació contractual del servei s’estableix entre la família/persona cuidada i Qida sota el contracte de serveis de Qida. Es pagarà una única factura mensual amb l’import total del servei prestat.

4. Quan rebo el pagament de la prestació?

De forma mensual a final de mes.

5. Hi hauria possibilitat d'aprofitar la prestació amb caràcter retroactiu?

Només en cas que superi el termini administratiu de 6 mesos des de la sol·licitud de la prestació i es compleixin tots els requisits per sol·licitar-ho durant aquests mesos, s’abonaran de manera retroactiva les mensualitats des del sisè mes de la sol·licitud. Per tant, si es concedeix dins dels primers sis mesos des de la sol·licitud no hi ha caràcter retroactiu de la prestació.

Aquesta prestació té una mitjana d’aprovació dany/any i mig.

6. Si ja tinc un servei d'atenció domiciliària, hauré de canviar de cuidador/a quan em concedeixin la prestació?

Podràs mantenir la persona cuidadora sempre que compleixi els requisits de formació i el/la estigui disposat a canviar la seva tipologia de contracte.

En aquests casos, parlem amb el cuidador/a del servei per valorar el canvi i la decisió.

Empresa amb Servei d'Ajuda a Domicili per a gent gran

Som una companyia dedicada a l’ajuda a domicili per a persones grans i/o dependents. L’ajut a domicili per a gent gran és una tasca d’alta exigència, formació i vocació per oferir un servei a mida i qualitat.

A Qida disposem de la millor valoració i qualitat del mercat avaluats per les nostres famílies.

Busquem cada dia treballar com si fos el primer, oferint solucions de manera experta i a mida per a cada família, amb un servei i mida a la persona o persones que requereixen l’acompanyament, construït des de la coordinació amb els/les nostres treballadors/es socials.

A Qida, cada persona mereix un servei d’ajuda a domicili a mida, oferint un auxiliar d’ajuda a domicili adaptat a cada particular. Realitzem una valoració inicial, on elaborem un Pla de Treball Individual (PTI) per poder entendre el cas amb detall i així, oferir un servei amb un cuidador o una cuidadora que completi una ajuda els majors de garanties i sota les expectatives fixades.

Busques una empresa d'ajuda a domicili per a gent gran?

Si estàs buscant un servei d’ajuda a domicili per a gent gran, oferim un gestor personal per ajudar la persona gran i la família, aconseguint que la persona cuidada visqui on vol viure: a casa.

A Qida, cada cas té el seu propi Gestor Personal (Referent Social). Aquest és un perfil d’un/a Treballador/a Social, un/a Terapeuta Ocupacional o un Psicòleg/a.

En la nostra ajuda a gent gran, oferim a professionals de la cura amb experiència i formació necessària per a aquest sector.

Servei d'ajuda a domicili per a gent gran, a mida i única

  1. Qida ofereix un auxiliar d’ajuda a domicili per a gent gran adequat davant de les necessitats de cada persona.
  2. A Qida, cada servei disposarà del seu propi Gestor/a personal per ajudar la família en el servei amb la persona gran.
  3. Professionals de la cura, experts i formats. Requerim una experiència mínima de 2 anys en tots els nostres cuidadors i cuidadores de gent gran o dependents.