Termes i condicions d'ús​

Informació general del Lloc Web.

En compliment del que estableix la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que la pàgina web http://qida.es és propietat de Caring Well, S.L. amb domicili social a Sabadell (Barcelona) Carrer Doctor Puig 33, 1r-2a, amb CIF B66975723, Telèfon (+34) 930.129.513, correu electrònic, protecciondedatos@qida.es.

Condicions d’Accés

La navegació, accés i ús pel lloc web http://qida.es de Caring Well, S.L., confereix la condició d’usuari. L’accés a la nostra pàgina Web per part de l’usuari és gratuït, amb caràcter general no és necessari el seu registre i està condicionat a la lectura prèvia i acceptació expressa de la totalitat de les presents Condicions Generals d’Ús vigents en el moment de l’accés, que haurà llegir detingudament. En el cas que l’usuari no estigués d’acord amb les presents condicions d’ús, s’haurà d’abstenir d’utilitzar aquesta web i operar per mitjà de la mateixa. L’usuari ha d’accedir a la nostra pàgina web conforme a la bona fe, les normes d’ordre públic, ia les presents Condicions Generals d’Ús. L’usuari accedeix a la nostra pàgina web sota la pròpia i exclusiva responsabilitat, que respondrà en el seu cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos. L’usuari s’obliga a no difondre, transmetre, introduir i posar en disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació que siguin contraris a la moral, la Llei, l’ordre públic i a les presents Condicions Generals d’Ús. Caring Well, S.L. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts de la pàgina web, com en les condicions d’ús de la mateixa. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriorment. La modificació de les presents condicions generals d’ús no afectaran els béns o promocions que haguessin estat adquirits prèviament a la modificació.

Responsabilitats

Amb la disposició a l’usuari d’aquesta pàgina web volem oferir-li una sèrie de serveis i continguts de qualitat, tenint especial cura en la presentació dels mateixos, així com els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, no ens fem responsables de la presència de virus i d’altres elements que poguessin danyar el sistema informàtic, documents i fitxers de l’usuari. Caring Well, SL, no es fa responsable de l’contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços. La veracitat i licitud de les informacions aportades pels usuaris dels formularis facilitats per Caring Well, S.L. a la web http://qida.es per a l’accés a certs serveis oferts per l’esmentada Web seran sempre responsabilitat de l’usuari. Caring Well, S.L, queda eximit de qualsevol responsabilitat de l’incorrecte funcionament o interrupcions de la nostra pàgina web. No obstant això, Caring Well, S.L intentarà posar en coneixement dels seus usuaris qualsevol interrupció en el servei i resoldre-ho amb la major celeritat possible. És responsabilitat de l’Cuidador i de les famílies de complir amb totes les seves obligacions envers la Seguretat Social, Administració Tributària, i altres requisits legals que resultin necessaris per a poder ocupar els serveis que ofereix Caring Well, S.L. a través del web http://qida.es. El Cuidador s’obliga a mantenir completament indemne a Caring Well, S.L. de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que, com a conseqüència de l’incompliment per part seva de qualsevol de les obligacions indicades en aquest paràgraf, sigui reclamada a Caring Well, S.L., administradors, accionistes, o empleats d’aquesta societat. A més Caring Well, S.L. es reserva el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

Responsabilitat en el tractament de les seves dades

Caring Well, S.L. (QIDA) és el responsable de les dades personals facilitades a través de la present pàgina web, així com de les facilitades telefònicament, a través de qualsevol dels nostres formularis en format paper, dels obtinguts com a conseqüència de la relació que Vostè mantingui amb nosaltres i dels derivats dels seus hàbits de navegació i consum. Pot contactar-nos a l’adreça: carrer Sentmenat, 7-9 08203 Sabadell, Barcelona o mitjançant protecciondedatos@qida.es.

Tractament de dades: enregistrament de trucades telefòniques amb Qida

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, CARINGWELL S.L (Qida) posa en coneixement de les persones que contactin amb nosaltres, que CARINGWELL S.L.: – Es reserva el dret a gravar les trucades telefòniques realitzades amb Qida, tal com es comunica oralment abans de realitzar una trucada amb un/a operador/a de Qida – Es compromet a emmagatzemar de manera segura el contingut de les trucades, segons la llei aplicable – Es compromet a que la informació obtinguda i emmagatzemada mitjançant el sistema d’enregistrament, s’utilitzi exclusivament per a finalitats de seguretat, qualitat, anàlisi i millora contínua en el servei que ofereix Qida segons la seva raó social. – Es compromet a no cedir ni vendre el contingut de les converses telefòniques

Finalitat del tractament de les dades

QIDA tractarà les seves dades personals amb la finalitat de gestionar la relació que Vostè manté amb nosaltres de manera proactiva per fer un seguiment de la màxima qualitat així com per enviar-li comunicacions comercials electròniques (quan així ho hagi autoritzat expressament), fins i tot finalitzada la relació amb vostè , per mantenir-lo informat d’aquells dels nostres productes i serveis que resultin similars als sol·licitats per vostè.

Període de conservació de les seves dades

Conservem les dades que ens faciliti mentre no ens sol·liciti la cancel·lació o eliminació dels mateixos.

Legitimació per al tractament de les seves dades

Estem legitimats legalment per tractar les seves dades personals amb la finalitat d’executar i mantenir relació contractual amb Vostè, així com el consentiment exprés que, si escau, ens hagi facilitat per als tractaments addicionals consistents en l’enviament de comunicacions comercials. L’informem que les dades personals que se sol·liciten en el moment de registrar-se a la present pàgina web, els sol·licitats telefònicament o en qualsevol dels nostres formularis en format paper, són les estrictament necessàries per formalitzar i gestionar la relació amb vostè, de manera que, en cas de no facilitar, no podrem mantenir aquesta relació. En qualsevol cas, aquesta finalitat principal no està supeditada a l’consentiment per al tractament de les dades que no siguin necessaris per a aquesta activitat principal. Per tant, el consentiment per a l’enviament de les comunicacions comercials és un tractaments addicional que està basat en el consentiment que se li ha sol·licitat, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni el manteniment de la relació que manté amb nosaltres.

Cesiones a terceros

QIDA no comunica les seves dades personals a terceres empresa llevat requeriment legal.

Drets com a titular de les dades

Pot contactar en qualsevol moment per confirmar si QIDA està tractant les seves dades personals i, si escau accedir-hi, així com a sol·licitar la correcció de les dades que puguin ser incorrectes o inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Així mateix en determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació a l’accés o l’oposició a l’tractament de les seves dades, en aquest cas QIDA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos i únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Pot així mateix sol·licitar que li enviem en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, les dades personals que ens hagin facilitat per la seva transmissió a un altre responsable. Els interessats, podran exercir aquests drets i la revocació en qualsevol moment dels consentiments si és el cas prestats, mitjançant: (I) Carta adreçada Caring Well, S.L. carrer Sentmenat, 7-9, Sabadell, Barcelona (Ii) Un email a protecciondedatos@qida.es. Si està insatisfet amb la manera en què tractem la seva informació personal, pot comunicar-se amb nosaltres en qualsevol moment per resoldre l’assumpte. No obstant això, sempre té el dret de presentar una reclamació davant d’una autoritat de control.

Declaració de protecció de dades per a la utilització de Hotjar

Aquest lloc web utilitza Hotjar, un servei d’anàlisi web de Hotjar Ltd ( «Hotjar»). Amb el mateix es registren de forma anonimitzada interaccions d’usuaris individuals seleccionats aleatòriament amb el lloc web. S’obté així un registre, pàg. ex. dels moviments i clics de ratolí, amb l’objectiu de revelar possibilitats de millora de la pàgina web en qüestió. Hotjar utilitza «cookies», és a dir, arxius de text que es graven en el seu ordinador i que permeten analitzar l’ús que vostè fa del lloc web. Per descartar una relació directa amb persones, les adreces IP es graven i processen sempre de forma anonimitzada. A més, s’avaluen amb finalitats estadístiques informacions sobre el sistema operatiu, el navegador, els vincles (links) des de pàgines externes i amb pàgines externes, la localització geogràfica, així com la resolució i el tipus de dispositiu. Aquestes informacions no són personals i no són facilitades a tercers ni per nosaltres, ni per Hotjar. Si no desitja que aquestes informacions queden registrades, pot desactivar-inserint capçaleres «DoNotTrack» en totes les pàgines web que estan vinculades amb Hotjar. Pot ampliar detalls a: https://www.hotjar.com/opt-out.

Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts, textos i imatges presents a la nostra pàgina Web són propietat de Caring Well, S.L. i estan protegits pels drets de la Propietat Intel·lectual i Industrial. L’usuari únicament té dret a un ús privat dels mateixos, i necessita autorització expressa de Caring Well, S.L., per modificar-los, reproduir-los, exportar-los, distribuir-los i especialment comercialitzar-los, o fer ús de qualsevol dret pertanyent al seu titular.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

Caring Well, S.L, es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i els seus continguts, o per l’incompliment de les presents condicions. Tot el referent a la nostra pàgina web, es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut de la present pàgina web, totes les parts es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona . Per a qualsevol consulta o proposta, poden contactar per email a protecciondedatos@qida.es o per telèfon a l'(+34) 930.129.513.