Preguntes freqüents

sello qida catalán
Taula de continguts

1. Què inclou el pagament inicial del servei?

El PTI és el document que realitzarà la seva treballadora social de referència on resumirà la situació social i sanitària de la persona en situació de dependència, els serveis concrets necessaris que ha de realitzar el/la cuidador/a i els requisits concrets del/de la cuidador/a. El PTI és fonamental per assegurar la qualitat en el servei poder millorar la vida de la persona amb dependència. És un treball molt important i en molt poques empreses del sector es realitza de manera perfecta. A Qida li dediquem molt esforç a aquesta feina.

Vostè realitzarà entrevistes a un o més candidats/es (segons les seves preferències). La treballadora social de referència l’ajudarà a organitzar les entrevistes i li guiarà en tot moment.

Per defecte farem un contracte indefinit ja que entenem que es tracta d’un servei de llarga durada. No obstant això, és possible fer un contracte temporal ( p. ex. tres mesos a l’estiu, acompanyament a l’hospital).

2. Quan es paga aquest pagament inicial?

Com a part de la nostra cultura de Qida, no exigim el pagament inicial fins que vostè hagi seleccionat un perfil adequat a les seves necessitats. És a dir, no demanem paga i senyal o cap pagament per començar a treballar.

No obstant això, un cop acceptat aquest pressupost, en cas de paralitzar el procés de recerca per causes alienes a Qida (p.ex. recerca d’un/a cuidador/a per una altra font, canvi de necessitats, ingrés en residència o altres motius aliens a QIDA), entenem just sol·licitar l’import únic de selecció pels treballs realitzats pel nostre equip social en la comprensió del seu cas en concret i selecció del perfil adequat.

3. Qui contracta?

El contracte laboral es durà a terme dins del “Régimen Especial de empleados del hogar”, per tant l’empleador i responsable de la relació laboral és la família.

El gestor extern elegit realitzarà tots els tràmits en Seguretat Social a nom de l’empleador. Qida s’encarregarà d’asessorar en tot moment a la familia.

Importància de triar l’empleador.

Segons l’art. 49 de l’Estatut dels Treballadors, si la causa d’extinció del contracte és la defunció de l’empleador, el treballador tindrà dret a l’abonament d’una indemnització equivalent a un mes de salari.

Per aquest motiu en cas que el servei estigui destinat a un final de vida recomanem que l’ocupador no sigui l’usuari del servei i sigui un familiar.

4. Quin tipus de contracte es realitza?

Dintre del “Régimen del Hogar” hi ha dues opcions de contracte. Per defecte, el gestor extern elegit, realitzarà un contracte indefinit ja que s’entén que es tracta d’un servei de llarga durada. No obstant això, és possible fer un contracte temporal (p. ex. tres mesos a l’estiu, acompanyament a l’hospital).

Dins dels dos mesos del període de prova es pot finalitzar el contracte en qualsevol moment sense haver de pagar cap mena d’indemnització.

Un cop superat el període de prova,si l’empleador (família) finalitza el contracte de feina, haurà de:

  • Concedir un preavís al/a la cuidador/a de 7 dies (20 de l’antiguetat del contracte és superior a l’any). L’empleador podrà substituit el preavís per una ondemnització equivalent a aquells dies de sou.
  • Una indemnització de dotze dies per any treballat (amb el límit de sis mensualitats).

La durada d’aquest tipus de contractes podrà ser determinada (p. ex. dos mesos) o no (p. ex. acompanyament en hospital).

El període de prova en aquest tipus de contracte serà proporcional a la durada d’aquest.

Una vegada superat el període de prova, en finalitzar la relació laboral, l’empleador (família) haurà de pagar al cuidador una indemnització de dotze dies per any treballat (amb el límit de sis mensualitats).

5. Què inclou el pagament mensual?

El pagament del sou del/de la cuidador/a es realitzarà directament per part del client (empleador). El client, entre el dia 20 i 25 de cada mes, rebrà la nòmina per poder procedir al pagament de la mateixa. Les dues pagues extres de vacances i Nadal están prorratejades i per tant, ja incloses en l’import de la nòmina mensual.

El pagament de la Seguretat Social estarà domiciliat al compte de l’empleador. La Seguretat Social carregarà l’import a mes vençut i l’últim dia laborable del mes.

  • Seguiment social, expert, personalitzat i continuat de les seves necessitats, dut a terme per un/a treballador/a social experta. 
  • Assessorament en la relació laboral del empleador/a (família) i el/la seu/seva cuidador/a.
  • Accés a productes i serveis de qualitat  amb condicions prefer­ents (p.ex. ortopèdia, fisioteràpia,  logopèdia,  telemonitorització).

6. Quines vacances té el/la cuidador/a?

El/la cuidador/a del servei té dret a 30 dies naturals de vacances per any.

El cuidador tindrà dret a disfrutar els dies festius del calendari.

Durant vacances del/de la cuidador/a:

  • Si s’escullen uns dies de vacances que la família pot cobrir, no hi ha cap cost addicional
  • Si la família ho prefereix, nosaltres busquem un/a substitut/a pels dies concrets de vacances sense cost de selecció addicional
    • La familia haurà de pagar el salari de la persona substituta i la quota de SS. El salari serà la part equivalent de la persona a substituir.
  • Només cal pagar el seu sou net a un preu equivalent per dia a la persona a substituir i el tràmit d’Alta de Seguretat Social

7. Què passa en cas de baixa?

Des de QIDA facilitarem un nou perfil de qualitat per cobrir les seves necessitats en la brevetat més gran possible i sense cost de selecció (condicions específiques al contracte de servei).

Si la baixa es deu a accident laboral, la prestació del cuidador la pagarà l’INSS o la mutua associada. La familia només pagarà la Seguretat Social de l’empleador mentres duri la baixa.

Si la baixa es deu a malaltia comú o accident no laboral, la família només haurà de cobrir el 60% de la base diària de cotització durant els dies 4t a 8è, ambdós inclosos; així com la Seguretat Social de l’empleador mentre duri la baixa.

8. Quines conseqüències pot tenir “contractar” a un/a cuidador/a sense contracte?

Qida només treballa dins del marc legal. Les famílies han de contractar degudament els/les cuidadors/es.

Les famílies són les responsables de realitzar els contractes amb els seus cuidadors/es. En el cas de no fer-ho, les famílies s’exposen a unes sancions importants que poden anar de 10.000 € a 30.000 €. També, cal tenir en compte el risc d’accident domèstic del treballador/a i les posteriors denúncies.

En el cas que es trobin en aquesta situació, Qida pot ajudar-los, contacti’ns.