1. Sol·licita informació

Preguntes freqüents

Preguntas frecuentes Qida

1. Què inclou el pagament inicial del servei?

 • Pla de Treball Individual (PTI)

 • El PTI és el document que realitzarà la seva Referent Social on resumirà la situació social i sanitària de la persona en situació de dependència, els serveis concrets necessaris que ha de realitzar el cuidador/a i els requisits concrets del/la cuidador/a.

  El PTI és fonamental per a assegurar la qualitat del servei i poder millorar la vida de la persona amb dependència. Aquest és un treball molt important i en molt poques empreses del sector es realitza de manera perfecta. A Qida dediquem molt esforç en aquest treball; que a més podrà accedir a través de l’App de QIDA minuts després de realitzar la valoració.

 • Selecció del cuidador/a:

 • Li trobem el cuidador o cuidadora més adequat al seu cas. La Referent Social l’ajudarà amb tot el procés per a conèixer al candidat o candidata, i triar al que més s’ajusti a les seves necessitats.

 • La confección del contracte laboral i l'alta en la Seguretat Social.

 • Un/a gestor/a extern/a s’encarregarà de confeccionar el contracte laboral del/la cuidador/a i la tramitació de l’alta a la seguretat social.

2. Quan es paga aquest pagament inicial?

 • No exigim el pagament inicial* (llegir tota la resposta)

 • Com a part de la nostra cultura de Qida, no exigim el pagament inicial fins que vostè hagi seleccionat un perfil adequat a les seves necessitats. És a dir, no demanem paga i senyal o cap pagament per començar a treballar.

  No obstant això, un cop acceptat aquest pressupost, en cas de paralitzar el procés de recerca per causes alienes a Qida (p.ex. recerca d’un/a cuidador/a per una altra font, canvi de necessitats, ingrés en residència, mort o altres motius aliens a QIDA), entenem just sol·licitar l’import únic de selecció pels treballs realitzats pel nostre equip social en la comprensió del seu cas en concret i selecció del perfil adequat.

3. Qui contracta al cuidador/a?

 • Règim Especial d’empleats de la llar

 • El contracte laboral es durà a terme dins del “Règim Especial d’empleats de la llar”, per tant, l’empleador/a i responsable de la relació laboral és la família.

  El gestor extern triat realitzarà tots els tràmits de la Seguretat Social a nom de l’empleador/a. Qida s’assegurarà d’assessorar-los en tot moment.

  És important triar bé l’empleador. Segons l’art. 49 de l’Estatut dels Treballadors, si la causa d’extinció del contracte és la defunció de l’empleador/a, el treballador tindrà dret a una indemnització equivalent a un mes de salari. Per aquest motiu, en cas que el servei estigui destinat a un final de vida, recomanem que l’empleador/a no sigui l’usuari del servei i sigui un familiar.

4. Quin tipus de contracte se li realitza al cuidador/a?

 • Règim Especial d’empleats de la llar

 • Dins del “Règim Especial d’empleats de la llar” existeixen dues opcions de contracte (només fins a març 2022). Per defecte farem un contracte indefinit ja que entenem que es tracta d’un servei de llarga durada, tret que el client ens comuniqui del contrari.

 • Contracte indefinit (amb dos mesos de prova):

 • Durant els dos mesos del periode de prova es pot finalitzar el contracte en qualsevol moment sense haver de pagar cap indemnització. Una vegada superat el periode de prova, si l’empleador/a (família) finalitza el contracte de treball, haurà de:

  Concedir un preavís al cuidador/a de 7 dies (20 si l’antiguitat del contracte és superior a un any). L’empleador/a podrà substituir el preavís per una indemnització equivalent a aquests dies de salari.
  Una indemnització d’un dia per mes treballat.

 • Contracte d'obra i servei (només fins a març 2022 per canvi legislatiu)

 • La durada d’aquests tipus de contractes podrà ser determinada (p. ex. dos mesos) o no (p. ex. acompanyament en hospital).

  El periode de prova en aquest tipus de contracte serà proporcional a la durada d’aquest.

  Una vegada superat el periode de prova en finalitzar la relació laboral, l’empleador/a (família), haurà de pagar al cuidador/a una indemnització d’un dia per mes treballat.

5. Què inclou el pagament mensual?

 • El sou del cuidador o de la cuidadora:

 • El pagament del sou del cuidador/a es realitzarà directament per part del client (empleador/a). El client, entre el dia 20 i 25 de cada mes, rebrà la nòmina per a poder procedir al pagament d’aquesta. Les dues pagues extres, estan prorratejades i per tant, ja incloses en l’import de la nòmina mensual.

 • La quota mensual de Qida, què inclou:

 • - Seguiment social, expert, personalitzat i continuat de les seves necessitats, dut a terme per un/a Referent Social expert/a.
  - Assessorament i suport d’un/a gestor/a especialitzat en tots els aspectes administratius i laborals (p. ex. confecció de nòmines, actualitzacions en el contracte laboral, etc).
  - Accés a productes i serveis de qualitat amb líders del sector amb condicions preferents (p. ex. ortopèdia, fisioteràpia, logopèdia, telemonitorizació).
  - Substitucions de cuidadors per vacances o baixes IT, d’acord amb les seves condicions contractuals.
  - Coordinació sociosanitària proactiva entre el centre sociosanitari de referència i QIDA per a millorar / mantenir el benestar del/la client/a.

 • La quota mensual de Qida, què inclou:

 • - Seguiment social, expert, personalitzat i continuat de les seves necessitats, dut a terme per un/a Referent Social expert/a.
  - Assessorament i suport d’un/a gestor/a especialitzat en tots els aspectes administratius i laborals (p. ex. confecció de nòmines, actualitzacions en el contracte laboral, etc).
  - Accés a productes i serveis de qualitat amb líders del sector amb condicions preferents (p. ex. ortopèdia, fisioteràpia, logopèdia, telemonitorizació).
  - Substitucions de cuidadors per vacances o baixes IT, d’acord amb les seves condicions contractuals.
  - Coordinació sociosanitària proactiva entre el centre sociosanitari de referència i QIDA per a millorar / mantenir el benestar del/la client/a.

6. Quines vacances té el/la cuidador/a?

 • 30 dies naturals de vacances per any

 • El/la cuidador/a del servei té dret a 30 dies naturals de vacances per any (és a dir, genera 2,5 dies naturals de vacances per cada mes treballat).

 • Durant les vacances del cuidador/a:

 • - Si es trien uns dies de vacances que la família pot cobrir, no hi ha cap cost addicional.
  - Si la família ho prefereix, nosaltres busquem un/a substitut/a pels dies concrets de vacances sense cost de selecció addicional.
  - La família haurà de pagar el salari de la persona substituta i la quota de seguretat social, el salari serà la part equivalent de la persona a substituir.

7. Què passa en cas de baixa?

 • Facilitarem un nou perfil de qualitat

 • Des de Qida facilitarem un nou perfil de qualitat per a cobrir les seves necessitats en la major brevetat possible i sense cost de selecció (condicions específiques detallades en el contracte de servei).

  Si la baixa es deu a accident laboral, la prestació del cuidador la pagarà l’INSS o la mútua associada. La família només pagarà la Seguretat Social de l’empleador mentre duri la baixa.

  Si la baixa es deu a malaltia comuna o accident no laboral, la família només haurà de cobrir el 60% de la base diària de cotització durant els dies 4t a 8è, tots dos inclosos; així com la Seguretat Social de l’empleador/a mentre duri la baixa.

8. Quines conseqüències pot tenir “contractar” a un/a cuidador/a sense contracte

 • Qida només treballa dins del marc legal.

 • Qida només treballa dins del marc legal. Les famílies han de contractar degudament els/les cuidadors/es.

  Les famílies són les responsables de realitzar els contractes amb els seus cuidadors/es. En el cas de no fer-ho, les famílies s’exposen a unes sancions importants que poden anar de 10.000 € a 30.000 €. També, cal tenir en compte el risc d’accident domèstic del treballador/a i les posteriors denúncies.

  En el cas que es trobin en aquesta situació, Qida pot ajudar-los, contacti’ns.