Preguntes Freqüents

Taula de continguts

1. Què inclou el pagament inicial del servei?

El PTI és el document que realitzarà la seva treballadora social de referència on resumirà la situació social i sanitària de la persona en situació de dependència, els serveis concrets necessaris que ha de realitzar el cuidador/a i els requisits concrets del/de la cuidador/a. El PTI és fonamental per assegurar la qualitat en el servei i molt poques empreses el realitzen.

Gràcies al Pla de Treball Individualitzat, el nostre equip de reclutadors, podrà trobar el cuidador o la cuidadora que millor s’adapti a les necessitats de la persona a cuidar. La seva treballadora social de referència li presentarà el profesional de la cura i vostès després de l’entrevista decidiràn si el perfil els encaixa o prefereixen que fem una nova selecció.

El tercer és la confecció del contracte laboral i l’alta a la Seguretat Social.

2. Quan es paga aquest pagament inicial?

Com a part de la nostra cultura de QIDA, no exigim el pagament inicial fins que vostè hagi seleccionat un perfil adequat a les seves necessitats. És a dir, no demanem paga i senyal o cap pagament per començar a treballar. No obstant això, un cop acceptat aquest pressupost, en cas de paralitzar el procés de recerca per causes alienes a QIDA (p.ex. recerca d’un/a cuidador/a per una altra font, canvi de necessitats, ingrés en Residència o altres motius aliens a QIDA), entenem just sol·licitar l’import únic de selecció pels treballs realitzats pel nostre equip social en la comprensió del seu cas en concret i selecció del perfil adequat.

3. Què inclou el pagament mensual?

El pagament del sou de l’em­pleat es realitzarà directament per part del client a l’empleat. A final de cada mes rebrà la nòmina per poder procedir al pagament de la mateixa. Les pagues extres de vacances i Nadal están prorratejades i per tant, ja incloses al preu.

La Seguretat Social del client a l’empleat es carregarà directament al seu compte el dia 25 a mesos vençuts.

  • Seguiment social, expert, personalitzat i continuat de les seves necessitats, dut a terme per un/a treballador/a social experta. 
  • Elaboració i enviament de nòmines mensuals;
  • Assessoria laboral continuada (gestions de vacances i possibles baixes);
  • Serveis de substitució il·limitats;
  • Accés a productes i serveis de qualitat  amb condicions prefer­ents (p.ex. ortopèdia, fisioteràpia,  logopèdia,  telemonitorització).

4. Quin tipus de contracte es realitza?

Hi ha dues opcions de contracte. Recomanem la primera opció en tots els casos, excepte si es coneix per endavant quan finalitzarà el servei.

La relació laboral és entre la família i el/la cuidador/a dins el conveni de la llar. Dins dels dos mesos de prova es pot finalitzar el contracte sense indemnització. Un cop superat el període de prova, en cas de desistiment per part de la família, el/la cuidador/a tindrà dret a un preavís de 7 dies i a una indemnització d’un dia per mes treballat (el màxim acumulable és un sou d’un mes).

La relació laboral és entre la família i el/la cuidador/a dins el conveni de la llar. Es pot establir una data concreta de servei. En cas de canviar la data de fi, s’haurà d’abonar el preu de canvi de contracte. En cas de desistiment per part de la família, el/la cuidador/a tindrà dret a una indemnització d’un dia per mes treballat (màxim acumulable = sou d’un mes).

5. Quines vacances té el cuidador/a?

El/la cuidador/a del servei té dret a 30 dies de vacances per any (els dies han de ser acordats entre les parts) i als dies festius del calendari. Durant vacances del/de la cuidador/a:

  • S’escullen uns dies de vacances que la família pot cobrir i per tant, no hi ha cap cost addicional
  • O si la família ho prefereix, nosaltres vam buscar un/a substitut/a pels dies concrets de vacances sense cost de selecció addicional
  • Només cal pagar el seu sou net a un preu equivalent per dia a la persona a substituir i el tràmit d’Alta de Seguretat Social

6. Què passa en cas de baixa?

Des de QIDA facilitarem un nou perfil de qualitat per cobrir les seves necessitats en la brevetat més gran possible i sense cost de selecció (condicions específiques al contracte de servei). Si la baixa es deu a accident laboral en el seu lloc de treball, el cost l’assumeix la Seguretat Social. Si la baixa es deu a malaltia comuna o accident no laboral, la família només haurà de cobrir el 60% de la base diària de cotització durant els dies 4t a 8è, ambdós inclosos; així com la Seguretat Social de l’empleat mentre duri la baixa.

7. Quines conseqüències pot tenir “contractar” a una cuidadora sense contracte?

Qida només treballa dins del marc legal. Les famílies han de contractar degudament els/les cuidadors/es, però Qida, facilita tots els tràmits necessaris. Les famílies són les responsables de realitzar els contractes amb els seus cuidadors/es. En el cas de no fer-ho, les famílies s’exposen a unes sancions importants que poden anar de 10.000 € a 30.000 €. També, cal tenir en compte el risc d’accident domèstic del treballador/a i les posteriors denúncies. En el cas que es trobin en aquesta situació, Qida pot ajudar-los a gestionar tota la part contractual.