Subvenció a la contractació de persones en l’àmbit de cura a domicili de persones majors o dependents a Catalunya

Compartir artículo

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

S’ha dissenyat per part de la Generalitat de Catalunya una convocatòria de subvencions per al foment i la creació de nova ocupació en l’àmbit del treball domiciliari de cures de persones grans i dependents.

La subvenció consisteix en un pagament únic de 2.685€ a les persones que ofereixin un contracte laboral per un mínim de 12 mesos a persones que no hagin estat donades d’alta a la Seguretat Social en els darrers 2 anys. Poden ser beneficiàries d’aquest ajut les persones que oferiran un contracte perquè necessiten rebre atenció i cures a domicili o una altra persona de la mateixa unitat de convivència.

Quina és la quantia de la prestació?

La quantia de la subvenció és de 2.685 euros si el contracte és de jornada completa.

Aquesta quantitat correspon al cost de la quota de la Seguretat Social que ha d’abonar la persona contractant durant 12 mesos.

 • Si el contracte és a temps parcial, la quantia de l’ajut serà directament proporcional a la jornada laboral contractada.
 • Es rebrà el 60% al principi de la relació laboral i el 40% al final, contra justificació.

Requisits per poder demanar la sol·licitud d’ajuda per la contractació de cuidadors/es en el domicili:

Requisit a complir per part de la persona beneficiària de l’ajut que vol contractar:

 1. Tenir més de 18 anys.
 2. Estar empadronada i residir legalment en un municipi de Catalunya.
 3. Estar al corrent de les obligacions tributàries i, si escau, les obligacions amb la Seguretat Social.
 4. Tenir uns ingressos bruts anuals de la unitat familiar compresos entre uns llindars inferior i superior que depenen del nombre de membres de la unitat familiar:
  • 19.596 € – 76.251 €
  • 25.891 € – 126.611 €
  • 29.668 € – 164.382 €
  • 33.445 € – 202.153 €
  • 37.222 € – 239.923 €
  • 40.999 € – 277.694 €

Requisits que ha de complir la persona treballadora que es vol contractar:

 1. Ha de fer dos anys que no estan donades d’alta a la Seguretat Social, a comptar de la data de signatura del contracte.
 2. Si no tenen nacionalitat espanyola o d’un estat membre de la Unió Europea, han de complir uns requisits específics per poder contractar-les:
 • En el cas que tinguin residència legal que no els autoritzi a treballar, les persones estrangeres han de sol·licitar la corresponent modificació o autorització inicial de treball.
 • En el cas que no tinguin residència legal, les persones han de complir els requisits que estableix la normativa estatal per accedir a l’arrelament social:
  • Tres anys de permanència a l’Estat espanyol, que cal acreditar per mitjà de l’empadronament.
  • No tenir antecedents penals a l’Estat espanyol ni al país d’origen.
  • Disposar de l’informe d’arrelament INF02 que emet la Generalitat de Catalunya o poder acreditar parentiu de primer grau amb persona major d’edat espanyola o estrangera resident.

Com ha de ser el contracte per demanar l’ajuda per a la contractació de persones cuidadores a la llar?

L’objecte del contracte ha de ser la prestació del servei de cura de persones grans o dependents a la llar.

S’entén per dependència l’estat, de caràcter permanent, en què es troben les persones que, per raons derivades de l’edat, la malaltia o la discapacitat i relacionades amb la manca o la pèrdua d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessiten l’atenció d’una o més persones o ajudes importants per dur a terme activitats bàsiques de la vida diària o, en el cas de persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, altres suports per a la seva autonomia personal.

Per tant, en queden excloses les persones contractades per fer altres tasques domèstiques, com ara guarderia, jardineria, conducció de vehicles, direcció o cura de la llar en conjunt o en alguna part.

La relació laboral d’aquest tipus de contractació està recollida en el Reial decret 1620/2011, de 14 de novembre, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar.

La durada mínima de la contractació ha de ser de 12 mesos.

La retribució pactada en el contracte de treball ha de ser igual o superior al salari mínim interprofessional per a jornada completa i en còmput anual.

La contractació es pot fer a temps complet (jornada setmanal de 40 hores) o a temps parcial. En aquest cas, la jornada setmanal pactada ha de ser igual o superior a 10 hores. La prestació del servei pactat en el contracte de treball s’ha de dur a terme al domicili de la persona contractant.

Com s’ha de fer la sol·licitud de la subvenció per a contractar a un cuidador o cuidadora al domicili?

La persona contractant ha de presentar la sol·licitud per mitjà d’un tràmit electrònic al qual pot accedir des de la pàgina de la Generalitat de Catalunya.

Per presentar la sol·licitud, cal emplenar un formulari electrònic en el qual el sol·licitant ha d’aportar les seves dades personals, el número de compte bancari, una còpia del contracte signada per totes dues parts i una declaració responsable pel que fa al compliment dels requisits de la persona sol·licitant i de la persona contractada.

Un cop emplenada la sol·licitud, la persona sol·licitant s’ha d’identificar amb algun d’aquests mitjans:

 1. Certificat qualificat de signatura avançada idCAT que emet el Consorci Administració Oberta de Catalunya.
 2. Certificat qualificat, DNI electrònic i altres certificats qualificats la relació dels quals es pot consultar a l’apartat Certificats i signatures electròniques de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya .
 3. Sistema idCAT Mòbil, que es pot obtenir electrònicament a la Seu electrònica.

Finalment, cal enviar la sol·licitud electrònica mitjançant l’apartat Tràmits del web de la Generalitat.

Si la persona contractant necessita ajuda per fer la tramitació, es pot adreçar:

 • Al 012 o al servei Info-migració, mitjançant una trucada, un correu electrònic o sol·licitant cita prèvia.
 • Als punts d’atenció de les entitats col·laboradores (pot consultar el llistat al web curadelallar.gencat.cat)

El termini de presentació de les sol·licituds és de 20 dies, a comptar de l’endemà de la publicació de la resolució de convocatòria al DOGC, fins que s’esgoti la disponibilitat pressupostària.

Com que és una convocatòria no competitiva, les sol·licituds s’atendran estrictament segons l’ordre cronològic de presentació. Per això recomanem que, un cop publicada la convocatòria, es presentin les sol·licituds al més aviat possible.

Com es comunicarà l’atorgament de la subvenció? Què cal fer després?

Si la sol·licitud presentada compleix els requisits i hi ha crèdit disponible, es farà una proposta d’atorgament, que es notificarà en una resolució provisional. Aquesta resolució es podrà consultar al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Un cop publicada la resolució, es disposa de tres mesos per donar d’alta la persona contractada a la Seguretat Social. Si aquesta persona ha de tramitar l’autorització de treball i residència per arrelament, en aquest període ha de fer-ne la tramitació corresponent a l’oficina d’Estrangeria.

En el cas que la persona contractada hagi de fer el tràmit d’arrelament, en el termini d’una setmana, després de la publicació de la resolució, ha d’aportar la documentació acreditativa necessària per dur a terme aquest procediment: empadronament, certificat d’antecedents penals, informe d’arrelament INF02 i acreditació d’ingressos de la unitat familiar.

En el període comprès entre la resolució provisional d’atorgament i l’alta de la persona contractada a la Seguretat Social també es pot rebre suport dels punts d’atenció que consten en l’apartat 6 d’aquest document.

Com podem ajudar des de Qida amb la sol·licitud d’aquesta subvenció per a la contractació?

En línia amb la nostra missió de ser “Una empresa d’impacte social que proveeix una atenció i un seguiment de qualitat, amb especial èmfasi en el col·lectiu cuidador “, volem:

 1. Acompanyar i assesorar a la família en cas de que es vulgui sol·licitar l’ajuda (plaços, imports, procés, tipología de contractació, etc)
 2. El gestor extern pot realitzar els tràmits de gestió i contractació de la persona cuidada oferint la possibilitat de gestionar l’alta de la SS, així com la gestió contínua de nòmines. 

A més a més, tots els nous servei aniran acompanyats de:

 • Valoració integral i definició d’un pla de treball individualitzat així com seguiment continuo per part de la referent social

Tens algun dubte o vols que t’assessorem? T’ajudem sense problema. Pots telefonar-nos al 93 012 95 13 o escriure’ns a hola@qida.es

Compartir article

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email