El retorn voluntari al domicili de les persones que viuen en centres residencials, mentre duri la situació de risc associada al COVID-19

Compartir artículo

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
L’Agència de Salut Pública de Catalunya del Departament de Salut i el DTASF s’han definit que <strong>permetrà que l’entorn familiar d’un resident sol·liciti el retorn temporal i voluntari al seu domicili.</strong>
Cal destacar que durant aquest període<strong> es reservarà la plaça no ocupada i no hi haurà cap cobrament de la quota d’estada</strong> per part de centre residencial.
A continuació, s’indiquen<strong> els tres escenaris en els quals es podrà sol·licitar l’alta voluntària</strong> d’un resident, així com les <strong>consideracions addicionals</strong> per tenir en compte durant la sol·licitud i període d’aïllament
<ol>
  <li>
<h3>Escenarisd’alta voluntària:</h3>
</li>
</ol>
D’acord amb les recomanacions de l’Agència de Salut Pública del departament de salut pública ens trobem amb tres escenaris en els quals es pot sol·licitar alta voluntària:
A)<strong>Resident estable sense símptomes de COVID 19:</strong> La persona <strong>viu en un centre residencial, roman estable i no disposa de símptomes COVID-19</strong> i vol tornar de forma voluntària al domicili familiar:
<ul>
  <li style=”list-style-type: none;”>
<ul>
  <li><strong>No requerirà la prova</strong> COVID-19</li>
  <li>Haurà de<strong> romandre aïllada</strong> al domicili durant <strong>14 dies</strong></li>
</ul>
</li>
</ul>
B)<strong> Resident després d’un ingrés hospitalari d’aguts o d’atenció intermèdia, però causes no relacionades amb&nbsp;COVID19:</strong> Podrà plantejar tornar al domicili en lloc de la residència de manera temporal. En aquest cas:
<ul>
  <li style=”list-style-type: none;”>
<ul>
  <li><strong>No requerirà la prova</strong> COVID 19</li>
  <li>Haurà de<strong> romandre aïllada</strong> al domicili durant <strong>14 dies</strong></li>
  <li><strong>El/La treballador/a social sanitari de centre </strong>hospitalari serà<strong> l’encarregat/dade coordinar la possibilitat d’alta directa al domicili</strong> familiar, d’acord amb la direcció de centre residencial en què resideix la persona</li>
</ul>
</li>
</ul>
C)<strong> Resident després d’un ingrés hospitalari d’aguts o d’atenció intermèdia per&nbsp;COVID19:</strong> Persona vivint en un centre residencial que després de l’alta d’un centre d’aguts o d’atenció intermèdia per una infecció de&nbsp;COVID19, es planteja, de manera temporal tornar&nbsp;aldomicili en lloc de centre residencial. En aquest cas:
<ul>
  <li style=”list-style-type: none;”>
<ul>
  <li>Haurà de <strong>romandre aïllat</strong> en el domicili durant <strong>14 dies</strong></li>
  <li>Es podrà realitzar <strong>sempre que el quadre clínic s’hagi resolt</strong> i s’obtingui resultat <strong>PCR negatiu</strong> en la prova COVID19</li>
  <li><strong>El/La treballador/a social sanitari de centre hospitalari</strong> serà l’encarregat/dade <strong>coordinar la possibilitat d’alta directa&nbsp;al domicili familiar</strong>, d’acord amb la direcció de centre residencial en què resideix la&nbsp;persona</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ol start=”2″>
  <li>
<h3>Consideracions addicionals:</h3>
</li>
</ol>
En els tres escenaris d’alta voluntària:
<ul>
  <li style=”list-style-type: none;”>
<ul>
  <li>El <strong>responsable higiene-sanitari</strong> del centre <strong>haurà d’autoritzar el retorn temporal al domicili</strong></li>
  <li>En cas d’adoptar el retorn a domicili, <strong>s’haurà de signar</strong> per part de<strong> l’entitat prestadora del servei</strong> (centre residencial) I per part de la <strong>persona usuària/representant legal</strong> un <strong>annex al contracte</strong> d’assistència que indiqui:
<ul>
  <li><strong>Es reserva la plaça</strong> no ocupada</li>
  <li><strong>No cobrament del preu de l’estada</strong> ni qualsevol altre concepte relacionat durant el període d’alta voluntària</li>
</ul>
</li>
  <li>En el cas que la persona <strong>presenti símptomes s’haurà de posar en contacte amb el sistema sanitari</strong></li>
  <li>La família hade tenir en compte que <strong>en cas que la persona emmalalteixi per COVID-19,</strong> <strong>no podrà tornar</strong> a la residència fins a <strong>la total cura&nbsp;del&nbsp;procés</strong> per evitar contagiar als usuaris i treballadors de centre&nbsp;residencial</li>
</ul>
</li>
</ul>

Compartir article

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email