Caigudes en gent gran: risc, prevenció i com actuar | QIDA.

Caigudes en gent gran: risc, prevenció i com actuar.

La caiguda en persones grans, col·loquialment coneguda com ‘caiguda en ancians’ és sovint causada per simptomatologia neurocognitiva o física subjacent a les malalties neurodegeneratives.

Caigudes en gent gran | BBPP Bones Pràctiques.

Per començar és imprescindible procedir amb una metodologia pre-establerta acordada entre el/la professional cuidador/a i el/la professional de referència basada en BBPP Bones Pràctiques. A continuació expliquem quins són els riscos de caigudes en persones grans, com actuar davant les ” caigudes de gent gran ”, així com de la prevenció.

o Risc de caigudes en gent gran.

En primer lloc, el risc de caigudes en gent gran més freqüent és la dificultat en la propiocepció (percepció del cos); habitual en persones amb una afectació al tàlem – comunament conegut com ” la porta de la consciència ”. No obstant això, és important considerar que no necessàriament les pateixen les persones grans sinó també persones en situació de vulnerabilitat i/o dependència de qualsevol edat.

En segon lloc, tendeixen a donar-se per contencions mecàniques CCMM i/o farmacològiques fins i tot. Cal considerar que, hi ha moltes confusions entre les contencions i les subjeccions. És per això que és important comprendre la diferència entre CCMM, subjeccions i contencions farmacològiques.

Finalment poden donar-se també per deficiències en les funcions executives o per apràxia ideomotora, entre d’altres. Així mateix podria donar-se també per insuficiència cardíaca.

o Com actuar davant una caiguda d’una persona gran.

D’entrada les caigudes poden patir-persones de qualsevol edat en situació de vulnerabilitat i/o dependència no necessàriament gent gran. És per això que ens referim a les persones de qualsevol edat amb una malaltia neurodegenerativa com bé pugui ser la Malaltia d’Alzheimer ‘pre-senil’, l’Esclerosi Lateral Amiotròfica amb Degeneració Lobar Frontotemporal, etc.

Prevenció de les caigudes.

Per començar, és imprescindible conèixer la causa de les malalties neurodegeneratives per a prevenir les caigudes. Per exemple, sabent que en la Malaltia de Parkinson hi ha una deficiència en la segregació de dopamina i per tant una disfunció del sistema propioceptiu.

Hem de preguntar sempre a un professional de referència (Tècnic/a en Cures Auxiliars d’Infermeria especialitzat/da, Treballador/a Social, Psicòleg/a, Metge/ssa, Fisioterapeuta, etc.).

o ¿Com s’expressa conductualment el risc de caiguda?

La disfunció del sistema propioceptiu es manifesta amb dificultats motrius a nivell manual com per exemple en la manipulació d’objectes o a nivell directament corporal amb una clara dificultat de flexibilitat corporal – rigidesa – o per no poder mantenir el cap recte i patir absència de reflexos.

o Caigudes en gent gran per contencions.

Les contencions són una de la causes més freqüents de les caigudes en persones grans tant en SAD com en Residències Geriàtriques, Pàmies (2019).

Sandra Márquez, Fisioterapeuta activa i experta en Geriatria comenta << la primera vegada que vaig fer front, com a fisioterapeuta, al repte de disminuir les contencions al centre residencial treballava, partiem d’un concepte molt paternalista sobre com “protegir” al resident del risc de caigudes. El nostre objectiu era, sense ser conscients, contrari al seu benestar i autonomia, ja que les contencions eren la nostra primera i única opció. >>

Tal com diu Márquez (2017) hi ha quatre pilars bàsics a tenir en compte:

  • promoció d’activitats preventives i mesures de seguretat per evitar caigudes;
  • utilització de tècniques de modificació de la conducta i de contenció verbal en persones inquietes, agitades o agressives;
  • formació i sensibilització dels professionals;
  • finalment, treball en equip.

Tractament de les caigudes.

No existeix un tractament com a tal per a tractar les caigudes, sinó procediments de BBPP Bones Pràctiques per tractar les seqüeles sobrevingudes per les caigudes. Les caigudes són sovint donades a causa de simptomatologia subjacent a una malaltia neurocognitiva o física, com ara pugui patir una persona amb la Malaltia de Parkinson.

o Evitar les caigudes en la Malaltia de Parkinson.

Principalment és freqüent la bradicinèsia (lentitud en el moviment) en les persones que pateixen la Malaltia de Parkinson, com hem comentat, provocat per la deficiència en la segregació de dopamina; comunament també es coneix com a ‘bradicinesies en Parkinson’.

Protocol de caigudes en residències de gent gran.

En el moment en què una persona en una institució o en una residència geriàtrica pateix una caiguda és immediatament l’Equip de TCAIs (Tècnics/ques en Cures auxiliars d’Infermeria) que procedeix a incorporar a la persona amb una grua o mitjançant tècniques basades en la Gerontologia i la Geriatria.

Recomanem: La formació per a cuidadors de persones grans amb dependència de la SEGG Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia. Inscriu-te gratuïtament aquí, amb la superació de l’examen aconseguiràs l’acreditació formativa de la SEGG.

Autora:

Sandra Pàmies – Psicòloga i Gerontòloga Social Col·laboradora a QIDA / Responsable espanyola del Projecte Europeu Saber Ser Cuidador. Professora del CFGM Atenció a Persones en Situació de Dependència / IOC / Generalitat de Catalunya. Docent associada a Neurama Revista Electrónica de Psicogerontología – versió francesa – del ‘Curso de Manejo de Comportamientos Difíciles en la Enfermedad de Alzheimer‘.

Contacte: hola@qida.es

Compartir article

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email